Natječaj za direktora TZO Vrhovine

Na temelju članka 17.stavak 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08,) članka 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ br. 23/2017, 72/2017,) članka 25. stavka 1. točke 5. i članka 44. stavak 2. Statuta Turističke zajednice Općine Vrhovine („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/17,) i točke 1. Odluke o raspisivanju natječaja za izbor direktora turističkog ureda Turističke zajednice Općine Vrhovine KLASA: 334-08/18-01/03, URBROJ:2125/81-01/18-02 od 19.12.2018. godine Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vrhovine raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora

Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Vrhovine

Radno mjesto: Direktor turističkog ureda

Broj izvršitelja: 1 (jedan), na neodređeno, puno radno vrijeme (8 sati dnevno)

Direktorom može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta mora ispunjavati i sljedeće posebne propisane uvjete:

 1. Da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS)
 2. Da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz prethodne točke
 3. Da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 4. Da aktivno zna jedan svjetski jezik
 5. Da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit
 6. Da poznaje rad na osobnom računalu

 

Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora Turističkog ureda kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turstičkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana od dana stupanja na rad, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Osim posebnih uvjeta Direktorom može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Uz prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti:

 1. Dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
 2. Dokaz o ostvarnom radnom stažu u struci (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema,) potvrda ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojeg je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
 3. Prijedlog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu
 4. Dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je bidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili navod u životopisu o aktivnom poznavanju stranog jezika
 5. Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu – ako je kandidat položio ispit
 6. Dokaz da poznaje rad na računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o položenom tečaju informatike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje i trajanje kolegija informatike ili vlastoručno potpisana Izjava da poznaje rad na računalu ili novod u životopisu o poznavanju rada na osobnom računalu
 7. Dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak te da kandidatu/kinji pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje (original ili ovjerena preslika) – ne starija od 3 mjeseca

Napomena: Sukladno članku 24. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08)

 • Direktor turističkog ureda ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice
 • Direktor turističkog ureda nije dopušteno obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti na području za koje je osnovana turistička zajednica
 • Direktor turističkog ureda ne smije biti član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član turističke zajdenice.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja.

Pismene prijave uz naznaku: „Natječaj za direktora Turističkog ureda – ne otvarati“ dostaviti na adresu: Turistička zajednica Općine Vrhovine, Senjska bb, 53223 Vrhovine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vrhovine može kandidate koji ispunjavaju potrebne uvjete pozvati na pismeno i/ili usmeno testiranje.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošnja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Vrhovine.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Vrhovine zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom natječaju, te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

KLASA: 334-08/18-01/03
URBROJ:2125/81-01/18-03
Vrhovine, 19.12.2018. godine

 

Predsjednik turistčkog Vijeća

Milorad Delić, bacc.iur.

Dokument natječaja preuzmite na ovoj poveznici u rubrici “Natječaji / 2018.god. “.

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,
Vrhovine, 53223
OIB : 39290995266

Kontakt :

Email: [email protected]
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601

Skip to content