O Vrhovinama

Općina Vrhovine je jedinica lokalne samouprave u sastavu Ličko-senjske županije i područije je od posebnog državnog interesa. (Općina je od posebne državne skrbi ). Prostire se na površini od 224 km2, što je ukupno 4,18% ukupne površine Ličko-senjske županije, sa 8 naselja, što ga svrstava na šesto mjesto po veličini jedinica lokalne samooprave unutar Ličko-senjske županije.

Područje Općine Vrhovine prostire se na obroncima Male Kapele između Nacionalnog parka Plitvička jezera i Velebita na važnom tranzitnom prometnom pravcu D52 (koji povezuje Jadransko more preko Senja, Otočca i Vrhovina s poznatim prirodnim ljepotama Plitvica te željezničkoj trasi koja povezuje Zagreb i Rijeku s Dalmacijom. Nadmorska visina teritorija Općine Vrhovine je između 500 (Zalužnica) i 1.150 m n/m (Javornik), sa specifičnim prirodnim ambijentom

Karakteristike
Nadmorska visina teritorija Općine Vrhovine je između 500 (Zalužnica) i 1.150 m n/m (Javornik), sa specifičnim prirodnim ambijentom, kojeg između ostalog karakterizira:

* Bogat i kvalitetan šumski fond (pretežno crnogorica)
* Jedinstvena biocenoza staništima
* Neposredno okruženje jedinstvenog krajobraza bisera prirodnih ljepota svjetskih razmjera – NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
* Primjeran pedološki sastav poljoprivrednog zemljišta pogodnog za poljodjelstvo i stočarstvo, posebice za proizvodnju sjemenskog krumpira, krmno i ljekovito bilje;
* U morfološkom, klimatskom i prehrambenom smislu izuzetno pogodno područje za razvoj intenzivnog i ekstenzivnog stočarstva i lovnog gospodarstva;
* Karakteristična planinska klima s ponekad «oštrim» zimama, a ljeta s toplim danima i hladnim noćima;
Potpuno čist i nezagađen ambijent

Reljef
Osnovno obilježje reljefu daje Mala Kapela na sjeveroistoku (s najvišom točkom Seliški vrh1.279 m n.m.). Padine Male Kapele spuštaju se prema Vrhovinskom polju, te su na području Općine Vrhovine najviši vrhovi Krivi javor (1.204 m n.m.), Ciljak (1.018 m n.m.), Cigelj (1.164 m n.m.) i Brda (1.006 m n.m.). Između tih vrhova je teren vrlo razveden s bujnim zasebnim vrhovima, prevojima, dolinama i dragama.

Južno od naselja Vrhovine ističe se vrh Panos (974 m n.m.). Prostor cijele Like pa tako i Vrhovina pripadapodručju krša. Površinska su krška obilježja uočljiva kao stijenske pukotine (suhe ili izvorišne), kao estavele, jame, ponori, pećine, veće i manje vrtače, krška polja (Vrhovinsko, Gacko polje).

Hidrološka obilježja
Hidrološka obilježja odraz su geoloških karakteristika prostora. Podzemne su vode po količini značajnije od izvorišnih, no za sada su slabo istražene. Podzemlje krša karakterizira općenitosekundarna stijenska poroznost. Zbog tankog i nedovoljno efikasnog površinskog zaštitnog sloja, spajanje površinskih i podzemnih voda odvija se veoma brzo. Onečišćenja s površine na taj način brzo stižu u podzemlje te su ovi prostorni izrazito ekološki osjetljivi.

Na osnovi geoloških obilježja područje Općine Vrhovine je obzirom na potencijalnu seizmičku aktivnost svrstano u VI zonu MCS prema mogućem intenzitetu potresa.

Klima
Klima je na području Općine Vrhovine planinska, s nekim obilježjima kontinentalne klime u nizinskom dijelu. Ljeta su kratka i sušna, a zime hladne i druge s mnogo snijega. Najniže srednje mjesečne temperatureimaju siječanj, veljača i prosinac, a srednja godišnja temperatura je nešto veća od 8oC (u planinskim predjelima 4 – 6oC). Najveći porast temperature javlja se između travnja i svibnja, dok se najveći pad temperature javlja između listopada i studenog. Vrijednosti apsolutnih ekstrema temperature zraka izražavaju kontinentalnost klime. Najviši apsolutni maksimumi su u srpnju i kolovozu (do 36,5oC), a minimumi su u sijecnju (do -21,1oC). Godišnje razlike maksimalne i minimalne temperature su 29 – 45oC. Prosječno je broj snježnih dana s više od 1 cm snijega u Vrhovinama 30 – 80 dana godišnje (u pravilu od studenog do travnja). Maksimalna visina snijega kreće se od 80 do 150 cm, a u planinskom dijelu Općine Vrhovine je 1980.godine zabilježeno 286 cm.

Trajanje snježnog pokrivača u višim predjelima je duže (20 – 70 dana godišnje), a u ravničarskom nižem dijelu kraće (desetak dana u debljini 30 cm i više). Najveća učestalost vjetra u Vrhovinama je iz pravca sjeverozapada (30%) i sjevera (16%). Najmanje pušu zapadni (5%) i istočni vjetrovi (4%). Oko 15% dana je s tišinom, a 60% dana s vjetrom do 2 bofora. Općina Vrhovine je političko teritorijalna zajednica u kojoj je 1991.godine živjelo 2.853 stanovnika ,dok ih je danas samo 1.256 (popis 2001). Naselja u sastavu općine Vrhovine su: Gornje Vrhovine, Dugi Dol, Rudopolje, Turjanski, Vrhovine, Zalužnica, Donji i Gornji Babin Potok.

Gospodarski razvoj općine
Ulaganje u turizam jedan je od prioriteta Općine Vrhovine, posebice zato jer je to djelatnost kojom se proširuje tržište za sve prateće gospodarske djelatnosti. S obzirom da je osobitost današnje turističke potražnje naglašena ekološka svijest, zanimanje za doživljavanjem tipičnog lokalnog ugođaja i posebnosti mjesta, te privlačnost i raznolikost rekreacijskih, zabavnih i sportskih sadržaja, Ličko-senjska županija, a time i Općina Vrhovine ima ogroman potencijal za iskoristiti.
Krajem 2014. godine Općinsko vijeće Općine Vrhovine usvojilo je Plan razvojnih mogućnosti Općine Vrhovine za 2015. godinu i projekciju za 2016./ 2017. godinu. U Planu se definiraju mogući načini, putevi i nositelji konkretnih razvojnih projekcija, a jedan od projekata u Planu jest i Sportsko rekreacijski centar Bijeli Vrh. Projekt Sportsko rekreacijskog centra Bijeli Vrh obuhvaća izgradnju skijališta, biciklističke staze, adrenalinskog parka, paint boll-a, disk golfa, bowlinga, penjačke stijene, „Ličko selo“, zorbing i zip line. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 30.000.000,00 kn sa PDV-om.
Cjelokupni razvoj turizma trebao bi se temeljiti na poduzetničkoj inicijativi pri čemu važnu ulogu imaju poticajne mjere razvoja malog i srednjeg poduzetništva, koje se provode na području Općine, Županije, kao i na državnoj razini. Turizam kao jedan od nositelja razvitka Općine Vrhovine realna je razvojna vizija.
U planu je i izgradnja tri hostela. Hostel Rudopolje, Hostel Gornje Vrhovine, te Hostel Gornji Babin Potok, a ukupna vrijednost projekta iznosi 12.400 000 kn bez PDV-a.

KLJUČNI PROBLEMI I IZAZOVI U GOSPODARSTVU
· Poticati poduzetništvo u svim segmentima
· Poticati investicije
· Razviti poduzetničku zonu
· Poticati razvoj poljoprivrede i preradu poljoprivrednih proizvoda
· Poticati gospodarenje šumama
· Razvijati sve oblike turizma nadovezujuće se na potencijal NP Plitvička jezera

Turistička zajednica općine Vrhovine

Turistička zajednica Općine Vrhovine započela je sa svojim djelovanjem dana 19. svibnja 2017. godine. Općina Vrhovine je ostvarila svoj dugoočekivani cilj te osnovala Turističku zajednicu u Općini.

Turistička zajednica Općine Vrhovine vjeruje u svoj doprinos mjestu kao turističkoj atrakciji, s obzirom da radi na marketingu kako bi sa malim mjestom u srcu Like bili upoznati posjetioci iz svih dijelova Svijeta, te svoje pozitivne utiske mogli prenijeti nekom drugom potencijalnom posjetiocu.
Motiviranjem lokalne zajednice treba stvoriti temelje za poboljšanje ukupnoga životnog ambijenta i time osigurati potreban standard u turizmu. Od iznimne su važnosti za turizam očuvanje ljepote krajolika te kulturno-tradicijskih vrijednosti.

Valja imati na umu da osim turizma i ugostiteljstva valja razvijati i druge djelatnosti na koje se oni naslanjaju. Dakle, potrebno je poglavito razvijanje poljoprivrede i stočarstva u cilju proizvodnje lokalnih namirnica za potrebe u sezoni. Osim toga valja misliti i na popravljanje trenutne demografske strukture stanovnika te na povećanje kvalitete cjelogodišnjeg života u mjestu kako bi se spriječilo iseljavanje stanovništva kako u budućnosti ne bi ljudski resursi u turizmu bili dovedeni u pitanje. Svakako treba ići u smjeru održivog razvoja turizma u kojem će ta djelatnost predstavljati vodeću djelatnost U Općini Vrhovine koja će omogućiti gospodarski razvoj.

Kontaktirajte nas :

1 + 11 =

Adresa :

TZO-Vrhovine
Senjska 48,
Vrhovine, 53223
OIB : 39290995266

Kontakt :

Email: [email protected]
Phone: +385 (53) 775 010
Fax: +385 (53) 775 601

Skip to content